നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ blogger ആകാം -How to create Blog -Malayalam video _  Ebadurahman

നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ blogger ആകാം -How to create Blog -Malayalam video _ Ebadurahman

Subscribe ചെയ്യുവാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക https://goo.gl/mi3GLA

A blog is a discussion or informational website published on the World Wide Web consisting of discrete, often informal diary-style text entries . Posts are typically displayed in reverse chronological order, so that the most recent post appears first, at the top of the web page. Until 2009, blogs were usually the work of a single individual,

In this video i explain to how to create Blog

About Me

I am Ibadurahman YouTube Certified person
my Contact Number 919746029915

Facebook Profile -https://www.facebook.com/ibadurahmanV.A
Facebook page -https://www.facebook.com/ebadurahmantec

Twitter Page -https://twitter.com/mustechtv

My Channel
#HealthandWellness
#HappyLifeTV
#Madhubaskeranofficial

YouTube new updation YouTube TV: https://youtu.be/2uKmUjIQ3pg
How to use Google Trusted account:https://youtu.be/Sxbv7aS0CQc
Mobile tracking our android phone:https://www.youtube.com/watch?v=6bSzJ…

Blogging